Shadowing Opportunities for Deadpan’s ‘Northern Lights’ Now Open for Applications

Shadowing Opportunities for Deadpan’s ‘Northern Lights’ Now Open for Applications

Tá an tAcadamh Náisiúnta Tallaine um Scannánaíocht & Teilifís (ANT Scannánaíocht & Teilifís) i gcomhpháirtíocht le Deadpan Pictures ag lorg iarratais ar dhá phost scáthfhoghlama do léiritheoir agus stiúrthóir a bhfuil Gaeilge acu ar an dráma teilifíse Northern Lights atá le teacht.

Is róil léiriúcháin lánaimseartha iad na poist seo agus beidh laethanta ar an láthair i gceist leo i mBaile Átha Cliath ó mhí Iúil go mí Dheireadh Fómhair 2022. Oibreoidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo in éineacht le léiritheoirí na sraithe (Paul Donovan agus Ailish McElmeel) agus leis na stiúrthóirí le linn tréimhsí tábhachtacha i bhforbairt agus léiriú trína bhfaighidh siad léargas díreach ar an bpróiseas. Cé gur i mBéarla a léireofar an tsraith, tá na poist seo á dtairiscint againn do chainteoirí Gaeilge chun cur leis na deiseanna atá ar fáil do chainteoirí Gaeilge i dteilifís réamhscriptithe.

Cuirfear ranníocaíocht ar fáil i leith tiomantas ama, taistil agus lóistín a chuirfidh ar chumas daoine aonair oibleagáidí pearsanta airgeadais a chomhlíonadh agus rochtain ar leith a fháil ar an tionscal, ar thaithí phraiticiúil agus ar dheiseanna forbartha gairme.

Dátaí Léiriúcháin / Tréimhse: Iúil – Lúnasa 2022

Spriocdháta: 29 Aibreán 2022

Cé atá ábalta iarratas a dhéanamh?

Tá an comórtas seo oscailte do Stiúrthóirí agus Léiritheoirí / Léiritheoirí Cruthaitheacha a bhfuil Gaeilge acu agus a bhfuil cónaí orthu de ghnáth sna réigiúin taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath/Cill Mhantáin nó atá éagsúil (de réir an tsainmhínithe atá sa Ráiteas Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta) agus a bhfuil taithí ábhartha acu ag leibhéal ar féidir a léiriú.

 • Ní mór dhá gearrscannán beo-aicsin maoinithe ar a laghad a bheith stiúrtha ag Stiúrthóirí nó Scríbhneoirí/Stiúrthóirí roimhe seo (agus ceann amháin acu sin ar a laghad maoinithe ag comhlacht poiblí nó craoltóir poiblí) agus/nó príomhscannán agus/nó sobalchlár agus/nó fógraí ardleibhéil, agus spéis láidir a bheith acu i ngairm sa dráma teilifíse a fhorbairt. Tabhair faoi deara go bhféadfaí iarratais ó Stiúrthóirí as réimsí eile (e.g. cláir Faisnéise) a bhfuil níos mó taithí acu a bhreithniú, agus iad ag féachaint le cur leis an mbailiúchán saothar atá acu agus ag iarraidh a bheith ag plé le dráma teilifíse.
 • Léiritheoirí / Léiritheoirí Cruthaitheacha – ní mór dhá gearrscannán beo-aicsin maoinithe ar a laghad a bheith léirithe acu roimhe seo, (agus ceann amháin acu sin ar a laghad a bheith maoinithe ag comhlacht poiblí nó craoltóir poiblí) agus/nó príomhscannán agus/nó sobalchlár agus/nó fógraí ardleibhéil agus/nó obair a bheith déanta sa Rannóg Léiriúcháin ar fud tionscadail éagsúla, agus spéis láidir a bheith acu i ngairm sa dráma teilifíse a fhorbairt. Tabhair faoi deara go bhféadfaí iarratais ó Léiritheoirí as réimsí eile (e.g. Beochan) a bhfuil níos mó taithí acu a bhreithniú, agus iad ag féachaint le cur leis an mbailiúchán saothar atá acu agus ag iarraidh a bheith ag plé le dráma teilifíse.

 

Le hIarratas a Dhéanamh

Ní mór d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig info@nationaltalentacademy-film-tv.ie leis an bhfaisnéis seo a leanas:

 • Foirm Iarratais Chomhlánaithe
 • CV Meán – ina ndéantar cur síos ar thaithí ábhartha.
 • Nasc chuig Seóspól (stiúrthóirí amháin)
 • Ráiteas Pearsanta ina ndéantar cur síos ar mar a chuirfidh an tionscnamh seo do ghairm chun cinn (suas le 2 leathanach nó ráiteas taifeadta suas le 3 nóiméad)

Is próiseas iarratais oscailte é seo, ach mar sin féin, d’fhéadfadh go n-oibreodh ANT Scannánaíocht & Teilifís le páirtithe leasmhara sa tionscal in amanna, na Cuallachtaí Scáileáin san áireamh, chun Daoine Cumasacha atá réidh le dul chun cinn a dhéanamh a aithint agus spreagadh a thabhairt dóibh iarratas a dhéanamh.

An Próiseas Roghnúcháin

Déanfar na hiarratais a mheas ag painéal ar a mbeidh ionadaithe ón Acadamh Náisiúnta Tallainne um Scannánaíocht & Teilifís, ó Deadpan Pictures agus measúnóirí neamhspleácha seachtracha.  Glaofar na hiarratasóirí a chuirfear ar an ngearrliosta chun agallaimh.

Tuilleadh Eolais

Seol ríomhphost chuig info@nationaltalentacademy-film-tv.ie le ceisteanna ar bith nó chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá tionscnaimh de chuid ANT Scannánaíocht & Teilifís oscailte do chách beag beann ar inscne, cine, creideamh, claonadh gnéis nó míchumas. Féach polasaí éagsúlachta agus ionchuimsitheachta ANT chun tuilleadh eolais a fháil.

Is tionscnamh de chuid Fís Éireann é an tAcadamh Náisiúnta Tallainne um Scannánaíocht & Teilifís, á bhainistiú ag Ardán

————–

The National Talent Academy Film & Television (NTA Film & TV) in partnership with Deadpan Pictures is seeking applications for two shadowing positions for an Irish speaking producer and director on the upcoming television drama Northern Lights. 

These positions are full time production roles and will require in-person days in Dublin from July to October 2022. The successful candidates will work alongside series producer (Ailish McElmeel) and experienced directors during key times in the development and production of this 06-part series, gaining direct insight into the process. While the series will be produced through English, we are offering these positions to Irish speakers in order to expand the opportunities available for Irish speakers in scripted television.  

A contribution for time commitment, travel and accommodation will be provided allowing individuals to meet personal financial obligations while gaining unique access to the industry, practical experience and career development opportunities.

Production Dates/Duration: July – October 2022

Deadline: 29th April 2022

Who Can Apply:

Open to Irish speaking Directors and Producers /Creative Producers who are habitually resident in the regions (outside Dublin/Wicklow) or who identify as diverse (please see our Diversity and Inclusion Statement) with a demonstrable level of relevant experience.

 • Directors or Writer/Directors must have previously directed at least two funded live action short films (at least one of which has been funded by a public body or broadcaster) and/or feature film and/or soap and/or high-end commercials with a clear interest in developing a career in television drama. Note that applications from more experienced Directors from other fields (e.g. Documentary) who are looking to build on their body of work and move into a television drama may also be considered. 
 • Producers / Creative Producers – must have previously produced at least two funded live action short films (at least one of which has been funded by a public body or broadcaster) and/or feature film and/or soap and/or high-end commercials and/or have worked in the Production Department across multiple projects with a clear interest in developing a career in television drama. Note that applications from more experienced Producers from other fields (e.g. Animation) who are looking to build on their body of work and move into a television drama may be considered. 

How To Apply

Applicants must apply by emailing info@nationaltalentacademy-film-tv.ie with the following information:

 • Completed Application Form
 • Media CV – detailing relevant experience.
 • Link to Showreel (directors only)
 • A Personal Statement detailing how this initiative will progress your career (up to 2 pages or filmed statement of up to 3 minutes)

This is an open application process, however in some instances the NTA Film & TV may work with industry stakeholders including the Screen Guilds to identify Talent who are ready to progress and encourage them to apply.

Selection Process

The applications will be assessed by a panel to include representatives of the National Talent Academy Film & TV, Deadpan Pictures and independent external assessors.  Shortlisted applicants will be called for an interview.

The NTA Film & TV reserves the right to make amendments to this initiative subject to funding, production landscape and health and safety requirements at the time of delivery.

About the National Talent Academy (NTA) Film & TV 

The NTA Film & TV, an initiative of Fís Éireann/Screen Ireland managed by Ardán, is focused on developing and driving opportunities for screen talent in screenwriting, directing and producing on a national level. The NTA Film & TV is committed to investing in new voices and openly encourages engagement from regional and/or diverse talent. In its first year, the NTA Film & TV will focus primarily on live action television drama supporting screen talent to be creatively ambitious with their work and craft and encourage the sharing of knowledge, resources and artistic practice

About Deadpan Pictures:

Established in 2014 by Paul Donovan and Ailish McElmeel, Deadpan Pictures is an award-winning boutique production company specialising in drama with a comic tone. We bring projects with unique voices and a distinct Irish flavour to international audiences. Amongst our productions to date are Dead Still, Can’t Cope Won’t Cope and Four Kids and It. 

Further Information

For further information please email info@nationaltalentacademy-film-tv.ie.

 

The NTA Film & TV initiatives are open to all regardless of gender, race, religion, sexual orientation or disability. Please see our diversity and inclusion policy for further details.

The National Talent Academy for Film and TV is an initiative of Screen Ireland managed by  Ardán.

Related Posts